O projektu - Biomasa v trvale udržitelné krajině

Tato digitální vzdělávací platforma (DVP) vznikla jako výstup projektu Biomasa v trvale udržitelné krajině: digitální platforma pro výuku fotosyntézy ve vodě a na souši k poznání úlohy rostlin v krajině v rámci 5. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Projekt má za cíl inovovat výuku fotosyntézy na ZŠ a SŠ vedoucí k pochopení možností a limit využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie v době globální klimatické změny cestou exaktního zjištění množství vázané energie a oxidu uhličitého v biomase, uvolněného kyslíku a efektu těchto dějů na chemismus vody a atmosféru.

Tato DVP obsahuje interaktivní učebnice k tématu fotosyntézy suchozemských a vodních rostlin pro 8. a 9. roč. ZŠ a 1. a 2 roč. SŠ, v praxi ověřené a moderními výukovými metodami (orientovanými na žáka) zpracované návody na experimentální úlohy a metodiku pro učitele. Výzkumným rámcem vývoje platformy je „Model didaktické rekonstrukce“, pedagogická metoda využívaná pro inovace výuky
přírodovědných předmětů.